Almissa

09. – 13. 08. 2022.

2022.

Putanje. Singularitet. Mnoštvo.

Izvo­đa­či: Milan Božić, Milan Brkić, Vlas­ta Deli­mar, Rino Efen­dić, Mom­či­lo Golub, Marko Mar­ko­vić, Želj­ko Maro­vić, Lji­lja­na Miha­lje­vić, Kata Mija­to­vić, Andrea Res­ner, Vanja Pagar, Zoran Pave­lić, Anand Štam­buk, Matko Trebotić.

Almi­ssa dos­ljed­no nje­gu­je tri suk­lad­na iskus­tva suvre­me­ne hrvat­ske likov­nos­ti: iskus­tvo egzis­ten­ci­je , likov­nog jezi­ka i pros­to­ra. Po kus­to­skoj kon­cep­ci­ji Želj­ka Maro­vi­ća nas­lov 13. izda­nja fes­ti­va­la je: Puta­nje. Sin­gu­la­ri­tet. Mnoš­tvo . Maro­vić sma­tra da kri­vu­lje koje tokom giba­nja opi­su­ju uzas­top­ni sli­jed polo­ža­ja mate­ri­jal­ne točke ili sre­di­šte mase nekih tije­la može­mo sma­tra­ti poet­skim meta­fo­ra­ma umjet­ni­ka i nji­ho­vih rado­va . Sin­gu­la­ri­tet i mnoš­tvo kao spre­ga este­ti­ke, sudje­lo­va­nja, poli­tič­ke korek­t­nos­ti, dugo­roč­nog pla­ni­ra­nja i umre­že­nos­ti umjet­nič­kog čina mani­fes­ti­ra­ju se na način da se iscr­ta­va­ju poseb­nos­ti u druš­tvu i zajed­ni­ci te pros­to­ru i lokalitetu.

Maro­vić sma­tra da je fes­ti­val dugo­go­diš­njim razvo­jem organ­ski pro­fi­li­rao neko­li­ko pro­gram­skih smjer­ni­ca: Pro­duk­ci­ja je pri­mar­na; Otvo­re­ni pros­tor radi­je nego inte­ri­jer; Izvo­đač je važ­ni­ji od pri­mar­nih koris­ni­ka. Sekun­dar­ni koris­ni­ci su važ­ni­ji od izvođača.

Nada­lje, kus­tos inzis­ti­ra da je uži­tak dije­lje­nja nes­tva­ran uz obraz­lo­že­nje da će pri­ka­za­ti isti­ne koje se sanja­ju kao snovi i snove koji se zgus­nu u istine.

Almi­ssa Open Art 2022. u svo­jim teorij­skim meto­da­ma (povi­jest umjet­nost) imati će ova upo­ri­šta i objaš­nje­nja : Psi­ho­ana­li­za u moder­ni / Druš­tve­ni odno­si i povi­jest umjet­nost / For­ma­li­zam i struk­tu­ra­li­zam / Pos­t­struk­tu­ra­li­zam i dekons­truk­ci­ja / Glo­ba­li­zam , druš­tve­ne mreže i rela­cij­ska estetika.

Želj­ko Maro­vić — kus­tos Almi­sse 2022

Pro­gram