Almissa

09. – 13. 08. 2022.

2021.

Slikati po platnu života

Dan Per­jov­s­c­hi, Artist Today, 2008.

Ovo­go­diš­nji fes­ti­val foku­si­ra se na pro­ce­su­al­ne umjet­nič­ke prak­se u koji­ma se život tre­ti­ra kao umjet­nič­ki mate­ri­jal koji se izvo­di, kre­ira i obli­ku­je u umjet­nič­kim pro­ce­si­ma, odnos­no na umjet­nost koja pos­ta­je živo­tom, a ne tek pri­ka­zom živo­ta u obli­ku umjet­nič­kog pro­izvo­da. Kri­tič­ki se osvr­ću­ći na potre­be tržiš­ne logi­ke kapi­ta­liz­ma ovak­va umjet­nost ne pro­izvo­di umjet­nič­ka dije­la nego sam život pre­tva­ra u umjet­nost, u plat­no na koje­mu svaka ideja, inten­ci­ja i djelo pos­ta­ju umjet­nič­ki potez, uka­zu­ju­ći na umjet­nič­ku prak­su kao umjet­nost, odnos­no umjet­nost kao oblik ili pro­ces življenja.

Gildo Bav­če­vić, kus­tos 12. Almi­ssa festivala

Rani­je su umjet­ni­ci koji su naj­bis­tri­je raz­miš­lja­li uki­da­li podva­ja­nje izme­đu umjet­nos­ti i živo­ta. Situ­aci­jo­nis­tič­ka Inter­na­ci­ona­la pos­tav­lja taj zah­tjev na jedan viši nivo i htje­la bi da poni­šti raz­li­ku izme­đu živo­ta i revolucije.

Gil­les Dauve, Cri­tique of the Situ­ati­onist Inter­na­ti­onal (1979.)

Pro­gram

* nas­lov ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la pre­uzet je iz rada Igora Grubića