Almissa

09. – 13. 08. 2022.

2019.

Kuda idemo?

Glo­ri­ja Lizde, iz seri­je “F20.5”, 2018.

Biranje budućnosti

Almi­ssa, sam naziv fes­ti­va­la per­for­man­sa u Omišu potje­če od antič­kog imena grada. Imena ljudi, nazi­vi mjes­ta pa tako i imena fes­ti­va­la često suge­ri­ra­ju o kak­vom je doga­đa­ju riječ, pa bismo tako za Almi­ssu mogli na prvi pogled pret­pos­ta­vi­ti da je fes­ti­val koji uspos­tav­lja neku vrstu veze s proš­loš­ću grada. Na poziv da kuri­ram slje­de­će izda­nje Almi­sse, u prvom tre­nut­ku sam pomis­li­la koli­ko je važno osim sve­pri­sut­ne i muze­ali­zi­ra­ne proš­los­ti medi­te­ran­skih gra­do­va, pa tako i Omiša – mis­li­ti o buduć­nos­ti, te poku­ša­ti kroz sam fes­ti­val spe­ku­li­ra­ti ideju kako će svi­jet i ljudi izgle­da­ti u bli­žoj i daljoj budućnosti.

Daju­ći moguć­nost suvre­me­nim umjet­ni­ci­ma da obi­lje­že, mapi­ra­ju grad i u unesu nove mode­le raz­miš­lja­nja kroz svoje pri­vre­me­ne, efe­mer­ne inter­ven­ci­je gle­da­ju­ći s jedne stra­ne una­trag, uspos­tav­lja­ju­ći neke nove veze sa proš­loš­ću, sta­roš­ću i slič­no, a s druge stra­ne prema buduć­nos­ti, raz­ma­tra­ju­ći mode­le koji u ovom tre­nut­ku mapi­ra­ju našu stvar­nost i koji pre­uzi­ma­ju ulogu defi­ni­ra­nja ljud­ske buduć­nos­ti. Kakve škole, kakve teh­no­lo­gi­je seb­s­tva, kakav odnos prema umjet­noj inte­li­gen­ci­ji, algo­rit­mi­ma i sl. razvi­ja­mo danas. Koli­ko su proš­lost i buduć­nost ispre­ple­te­ne i na koji se točno način suvre­me­ni umjet­ni­ci odno­se prema zna­nji­ma koja su uko­ri­je­nje­na kroz gene­ra­ci­je, a kako prema ino­va­tiv­nim teh­no­lo­škim dos­tig­nu­ći­ma, te koji su sve nači­ni da se te dva raz­li­či­ta prin­ci­pa povežu.

Pro­gram fes­ti­va­la nudi raz­li­či­te forme izla­ga­nja, od per­for­man­sa, inter­ven­ci­ja, pro­jek­ci­ja, pre­zen­ta­ci­ja do raz­go­vo­ra, čita­nja, lec­tu­re-per­for­man­sa i izložbe.

San­dra Ster­le, kustosica

Pro­gram